Projekt „Aktywne Zawodzie”

AZ2 - nagłówekAktywne Zawodzie - plakat

Już 10 września rozpoczyna się rekrutacja uczestników partnerskiego projektu „Aktywne Zawodzie” skierowanego do mieszkańców Elbląga. Działania zakładają wielokierunkowy rozwój oraz wsparcie zarówno osób indywidualnych, jak i środowiska lokalnego.

Realizatorzy zapraszają do projektu m.in. osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub programu pomocy żywnościowej czy osoby z niepełnosprawnościami. To dla nich przewidziano dwanaście miesięcy wsparcia dostosowanego do ich potrzeb, oczekiwań i możliwości. Do końca września zainteresowani mogą składać formularze zgłoszeniowe w siedzibie Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z poradnictwa specjalistycznego (m.in. doradca zawodowy, mediator, prawnik, coach), dedykowanych warsztatów, cykli szkoleniowych, spotkań indywidualnych z psychologiem oraz opieki osoby wspierającej rodzinę. W ramach rocznego programu przewidziano warsztaty dla rodziców, zajęcia z komunikacji oraz rodzinne wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Ponadto w projekcie prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach Domu Sąsiedzkiego, który mieści się na ulicy Warszawskiej 55 w Elblągu. W jego harmonogramie znalazły się zajęcia klubu młodzieżowego,  koła gospodyń miejskich, twórcze zajęcia dla dzieci i całych rodzin, inicjatywy oraz pikniki sąsiedzkie.

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie? Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowego dostępny w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 55, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 (we wtorki oraz czwartki do godziny 18.00). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 518 467 819 lub e-mailowego: aktywnezawodzie@gmail.com. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną IDEA w partnerstwie z Elbląskiem Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Forum Animatorów Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 48 osób, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie z terenu miasta Elbląga. Okres realizacji Projektu obejmuje okres od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Łączna wartość projektu: 479 475,00 zł. Dofinansowanie projektu: 455 475,00 zł.
Regulamin załączony poniżej przedstawia ofertę Projektu, zasady i warunki uczestnictwa oraz korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

Aktywne Zawodzie – formularz zgłoszeniowy

AZ2 - stopka